Reglement voor de carnavalsoptochten in 2024 te Wagenberg

Artikel 1 – Inschrijven kan via het inschrijfformulier grote optocht 2024 Erpelrooiersland of inschrijfformulier kinderoptocht 2024 Erpelrooiersland dat is te downloaden van onze website. Het formulier dient volledig ingevuld en de inhoud akkoord bevonden te zijn, door een persoon van 18 jaar of ouder.

Artikel 2 – Categorieën Inschrijven voor de grote optocht kan voor één van de volgende categorieën: 

a: als individueel, deelname door 1 of 2 personen, met of zonder voertuig (anders dan aangegeven bij categorie c). 

b: als groep; bestaande uit drie of meer personen, met of zonder voertuig (anders dan aangegeven bij categorie c) 

c: met een wagen; gemotoriseerd voortbewogen, wagens met 4 of meer wielen, niet zijnde een personenauto, bus, vrachtauto, tractor, aanhangwagen of platte wagen zonder opbouw. 

Inschrijven voor de kinder-optocht kan voor één van de volgende categorieën: 

a: als individueel, deelname door 1 of 2 personen, met of zonder voertuig (anders dan aangegeven bij categorie d). 

b: als kleine groep; bestaande uit 3 tot 6 personen, met of zonder voertuig (anders dan aangegeven bij categorie d) 

c: als grote groep; bestaande uit 7 of meer personen, met of zonder voertuig (anders dan aangegeven bij categorie d 

d: met een wagen; gemotoriseerd voortbewogen, wagens met 4 of meer wielen, niet zijnde een personenauto, bus, vrachtauto, tractor, aanhangwagen of platte wagen zonder opbouw. 

Artikel 3 – Opstellen Aan iedere deelnemer, groep of wagen zal, in de week voorafgaand aan de optocht, via e-mail het startnummer bekend worden gemaakt. De deelnemers aan de grote optocht dienen uiterlijk 60 minuten voor het vertrek van de optocht op de opstelplaats aanwezig te zijn om een tijdig vertrek van de gehele optocht te waarborgen. De deelnemers aan de kinderoptocht dienen uiterlijk 30 minuten voor het vertrek van de optocht op de opstelplaats aanwezig te zijn om een tijdig vertrek van de gehele optocht te waarborgen. 

Artikel 4 – Jurering Iedere deelnemer, groep of wagen krijgt voor de optocht zijn deelname-nummer uitgereikt welke zij op een voor de jury duidelijke en zichtbare plaats dienen mee te voeren. Het beoordelen door de jury vindt plaats op verschillende plaatsen langs de gehele route van de optocht. 

Artikel 5 – De jury voor de grote optocht bestaat uit vijf personen en de jury voor de kinder-optocht bestaat uit 3 personen. De samenstelling zal regelmatig worden gewijzigd met dien verstande dat regelmatig tenminste twee personen zullen worden vervangen door twee andere derhalve ter zake kundige personen. 

Artikel 6 – Punten van de jury De jurywaardering zal worden gedaan op de volgende punten: Idee/actualiteit, humor/carnavalesk, verzorging/zelf gemaakt en uitbeelding. Elk punt kan worden beoordeeld met maximaal 10 punten zodat er per jurylid in totaal maximaal 40 punten te vergeven zijn. Wagens waarvan de opbouw geheel of gedeeltelijk is gekocht, gehuurd of geleend is het toegestaan om buiten mededinging aan de optocht deel te nemen. Voor groepen die bestaan uit loopgroepen die gekocht, gehuurd of geleend zijn, is het toegestaan om buiten mededinging aan de optocht deel te nemen. Het carnavalscomité behoudt zich het recht voor om de bouwlocatie te bezoeken om zichzelf te kunnen overtuigen of er sprake is van een zelf-bouw wagen / groepen. Bij gerede twijfel behoudt het carnavalscomité zich het recht voor om de wagen aan te merken als huurwagen of loopgroepen die gekocht, gehuurd of geleend zijn. 

Artikel 7 – Reclame Het deelnemen aan de optocht met een wagen, als groep of individu die enigerlei reclame voert is in principe mogelijk, met dien verstande, dat voor deze deelnemers geen prijzen beschikbaar zullen worden gesteld. 

Artikel 8 – Prijzen De bedragen behorende bij de categorieprijzen voor de grote optocht worden ieder jaar vastgesteld door het carnavalscomité. De wisselbeker zal worden toegekend aan degene die van alle deelnemers het hoogste aantal punten heeft verworven. Heeft deze deelnemer 3 jaar achter elkaar de wisselbeker gewonnen dan wordt deze hun eigendom. Bij de kinderoptocht zijn geen geldprijzen en wisselbeker. 

Artikel 9 – Route De route zal elk jaar bekend worden gemaakt via de carnavalskrant en de website. 

Artikel 10 – Voortgang van de optocht Om gaten in de optocht te voorkomen verzoeken wij deelnemers hun act maximaal 2 minuten te laten duren. In de route worden rustpunten ingelast om te voorkomen dat de optocht te ver uit elkaar valt. De instructies die door de optocht begeleiders worden gegeven dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Artikel 11 – Bij het niet geheel uitrijden of het niet volgen van het aangegeven parcours van de optocht, wordt men niet opgenomen in de uitslag. Einde van de optocht is de plaats waar het deelname nummer wordt ingenomen. 

Artikel 12 – Veiligheid De deelnemers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de constructie. Optocht-deelnemers, die gevaar, hinder of schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan overige deelnemers en / of publiek kunnen direct door een optocht-begeleider of politiefunctionaris uit de optocht worden verwijderd en worden uitgesloten van verdere deelname. Elke deelnemende wagen moet beschikken over een goedgekeurde brandblusser met minimaal 6 kg inhoud. Tevens is het raadzaam om over een EHBO koffer te kunnen beschikken. 

Artikel 13 – Schade Deelname aan de optocht geschiedt geheel voor eigen risico en het carnavalscomité is op generlei wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Realiseert u dat uw eigen verzekering mogelijke schade niet vergoed. Tevens maken wij u erop attent dat uw eventuele bouwlocatie mogelijk niet verzekerd is voor carnavalsbouwactiviteiten. Overleg hierover met de eigenaar van de locatie. 

Artikel 14 – Voertuigverzekering Men neemt geheel op eigen risico deel! Iedere deelnemer met een gemotoriseerd trekkend voertuig is verplicht om bij de eigen verzekering aan te melden dat met het trekkende voertuig in de carnavalsoptocht te Wagenberg deelgenomen wordt. Er dient gecheckt te zijn of de trekker en wagen ook bij het trekken van een praalwagen verzekerd zijn. 

Artikel 15 – Wegenverkeerswet – Bestuurders van voertuigen dienen in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs – Bestuurders van voertuigen worden geacht de reglementen van de wegenverkeerswet in acht te nemen. – Aanwijzingen van optocht begeleiders en/of verkeersregelaars dienen door de chauffeurs opgevolgd te worden. 

Artikel 16 – Tractoren dienen in een nette staat te verkeren, doch hoeven niet zodanig aan de getrokken wagen verbonden te zijn alsof zij deel uitmaken van de wagen. 

Artikel 17 – De volgende punten zijn verboden in de optochten: – Het gebruik van een confettikanon. – Het meevoeren van dieren. – Het uitstrooien van papiersnippers. – Het beschilderen van het wegdek. – Het meevoeren van alle soorten van vuur. – Het overmatig produceren van geluid. Volume ter beoordeling van de optochtcommissie. De vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd echter wanneer er racistische- aanstootgevende of kwetsende uitingen in welke vorm dan ook plaatsvinden, worden betreffende deelnemers verwijderd uit de optocht. 

Artikel 18 – Alcohol Als alcoholgebruik vastgesteld wordt van een voertuigbestuurder dan wordt zijn groep of wagen onmiddellijk uit de optocht verwijderd en uitgesloten van enige prijs. Alle andere deelnemers dienen op verstandige en gepaste wijze met het gebruik van alcohol in de optocht om te gaan. Overmatig drankgebruik leidt tot uitsluiting. Het carnavalscomité is niet aansprakelijk voor ongevallen en onkosten ontstaan door het gebruik van alcohol. 

Artikel 19 Wanneer door de optocht-commissie of juryleden onregelmatigheden bij de deelnemers geconstateerd worden, betrekking hebben op dit reglement, dan zal betreffende deelnemer uit de optocht cq. uit de uitslag worden verwijderd. 

Artikel 20 Door gebruikmaking van het jaarlijks te verstrekken inschrijfformulier voor de optocht verklaren de deelnemers bekend te zijn met en akkoord te gaan met het reglement van de carnavalsoptocht. 

Algemeen: In geval van discussie over punten waarin dit reglement niet voorziet neemt, na overleg met de optocht-commissie, de voorzitter van de commissie een beslissing. 

Men is zich bewust dat er van de optocht-deelnemers beeldmateriaal wordt vastgelegd en dat dit materiaal gepubliceerd wordt op sociale media en websites etc. Met deelname aan de optocht wordt tevens toestemming gegeven voor dit gebruik. 

Optochten 2024 

Carnavalscomité “CS De Erpelrooiers” Wagenberg